DALAKÇI GENÇLİK DAL-DER TÜZÜK

09.11.12

Hazırlayan........ Ali Bozdağ

Anasayfa
Yukarı

 

 

Dalakçılılar Sosyal Yardımlaşma Derneği

 

DAL - DER

TÜZÜK

 DALAKÇILILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ DAL-DER TÜZÜĞÜDÜR.

 

DERNEĞİN AMACI:         

Dalakçılılar sosyal yardımlaşma, köyü güzelleştirme,ağaçlandırma, köyde altyapı ve kamu yararına  sosyal tesisler yapma (park, düğün  salonu  vs.) yaptırma ve yaşatma.

 

1. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI:

 

Madde 1:    Derneğin Adı: Dalakçılılar Sosyal Yardımlaşma, Ağaçlandırma, Köyde Altyapı ve Kamu Yararına Sosyal Tesisler Yapma (Park, Düğün Salonu Vs.) Yaptırma ve Yaşatma Derneği'dir Kısaltılmış adı "DAL-DER"dir.

 

DERNEĞİN MERKERZİ:

 

Madde 2:   Derneğin merkezi Dalakçı Köyü'nde köy-muhtarlığına tahsis olunan ilkokul binası olup, şubesi  yoktur.

 

Madde 3:   Dalakçılılar ve Dalakçılıların sevenleri "Bilgi, beceri ve çalışmalarıyla" devamlı surette işbu dernek çatısı altında toparlayarak onların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleriyle Türkiye çapında Dalakçılıların sorunlarına yardımcı olmak Bunun için:

A)    Mensupları arasında " tanışma, danışma ve dayanışma sağlamak.

B)        Bayındırlık, tarım endüstri, sağlık eğitim vb. konularında rehberlik faaliyetleri göstermek.

C)      Kültürel faaliyetler için çeşitli bilimsel (akademik) girişimlerde bulunmakla birlikte    Dalakçı'ya özgü turizm potansiyelini geliştirmek.

E)            Fakirlere yardım sağlamak; cenaze ve düğünlerine katkıda bulunmak, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, ihtiyaçlı öğrencilere maddi - manevi yardımlarda bulunmak.

 

DERNEĞİN AMACINA ULAŞMA YOLLARI:

 

Madde 4:     Dernek maddi olanaklarını bağışlarda ve üyelerinden alacağı aidatlardan, tertiplenecek konser ve eğlence günlerinden sağlamak. Dernek paraları milli bir bankada saklanır. Günlük giderlerini karşılamak üzere yönetim kurulunun yetki vereceği, en az üç kişiden iki kişi bu parayı bankadan çeker. Dernek üyelerinin dinlenmesi ve boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla lokal açma yetkisine sahiptir.

Madde 5:      Derneğin çalışma alanlarının neleri kapsayacağı ve ne gibi prensiplerin uygulanacağı yönetim kurulunca hazırlanacak bir iç yönetmelikle uygulanır.

Bu yönetmeliğe girecek prensipler:

a)       Araştırıcı, uyarıcı, özendirici, gerekirse öğretici ve yönlendirici olur

b)       Dalakçılılar ve onun sorunlarıyla doğrudan (veya dolaylı) ilgili olan derneklerle ve özellikle mülki ve mahalli (köy muhtarlığı, ihtiyar heyeti) ile sıkı ve devamlı işbirliği, iş bölümü içinde çalışmayı düzenleyecek hükümler yer alır.

 

2. BÖLÜM

 

DERNEĞE ÜYE OLMA ÇIKMA VE ÇIKARMA:

 

Madde 6:     Dalakçılı olanlar ile derneği seven öğrenci, memur, serbest meslek sahibi vb. sıfatlara sahip olan kişiler yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olabilirler.Ancak 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 16. maddesindeki şartları taşımayanlar derneğe üye olamazlar, üyelik istemi kabul edilmeyenlere yönetim kurulu kararı ile en geç iki ay içerisinde yazı ile bildirilir. Buna karşılık ilk genel kurul toplantısında ilgilinin itiraz hakkı vardır.

 

TABİİ ÜYELER

 

Madde 7:     Dalakçılılar, Dalakçı Köyü muhtarı ve ihtiyar heyeti, Dalakçıyı seven tüm mülki amirler ve seçilmiş insanlar.

 

ASİL ÜYELİK

 

Madde 8:     Üye olabilmek için T.C. uyruğunda 18 yaşını bitirmiş, medeni haklara sahip, derneğin tüzük ve programını kabul etmiş, derneğe girmek için usule uygun olarak yazılı istekte bulunmuş, üyelik aidatını taahhüt etmiş olmak lazımdır. Bu özelliği taşıyanlar yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kayıt olurlar.

 

FAHRİ ÜYELİK

 

Madde 9:     Dalakçılıların ekonomik, kültürel ve sosyal sorunları üzerinde bilimsel çalışmalarıyla faaliyetleriyle temayüz etmiş olanlara, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı ile fahri üyelik verilir.

Madde 10:    İstifa eden üyenin üyelik sıfatı sona erer.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Madde 11:    Aşağıdaki hallerde üyelerin dernekle ilişkisi kesilir.

a)      Geçmiş bir yıllık ödememek, aidatın ödenmesi için yaşıyla ikaz edilmesine rağmen 'bir yıl zarfında ödemekten mazeretsiz kaçmış olmak.

b)      Derneğin kendisine vermiş olduğu herhangi bir yetki veya hizmeti başkaları için özel yararlanma aracı yapmak.

c)      Dernek içerisinde ve dışında huzur ve birliğin bozulmasına yada dernek çalışmalarının aksamasına sebep olmak. Yukarıdaki şıklardan biri veya birkaçının oluşu halinde bu üye doğrudan doğruya yönetim kurulunun gerekçeli yazısına dayanarak yönetim kurulunca haysiyet divanına verilir. Hasiyet divanı kararına, tebliğinden 30 gün zarfında taraflarca itiraz edilebilir. Olay olan itiraz haysiyet divanınca bir kere daha incelenerek karara bağlanır. Çıkarılan üye dilerse iş bu ikinci kararı genel kurulun ilk olağan genel kurulunun itirazda bulunabilir.

Madde 12:   Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır. üye kendi bir oyunu kullanabileceği gibi diğer bir üyenin yönetim. kuruluna vereceği yazılı başvuru ile (vekalet) oyunu kullanabilir. Her üye genel kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir.

 

3. BÖLÜM

 

DERNEK ORGANLARI ŞUNLARDIR:

 

Madde 13:   a)            Genel Kurul

b)            Yönetim Kurulu

c)            Denetleme Kurulu

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

 

Madde 14: a)Biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki surette yapılır. Olağan Genel Kurul, iki yılda bir yapılır. Olağan toplantılara Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulları bu çağrıyı yapmadıkları takdirde, denetleme kurulları tarafından çağrılarak, dernek işlerinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanır. Bu genel kurul toplantısında çağrılacak olan üyeler en az 15 gün° önceden saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

b)   Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye onu bizzat kullanmak zorundadır. 12.madde de yazılı durumlarda da bir oy daha kullanabilir.

c)   Olağanüstü genel kurul asli üyelerden en az 1 / 5'inin yazılı istekleri veya denetim kurulunun gerekçesiyle yapacakları yada gerekli hallerde yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

d) Genel kurul toplantılarında gerekli çoğunluk sağlanmamış ise en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, genel kurul toplantısına yapılacak çağrı yazısında ve ilanlarda toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir, bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

e)   İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI:

 

Madde 15:  a)    Genel kurul toplantısı ilan olunan yer, gün ve saatte yapılır. Toplantı yapılmadığı taktirde, yeniden  toplantı için üyeler madde 14 c ve d esasları çerçevesinde tekrar çağrılır. Bu süre iki ayı geçemez.

b) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya (a) bendinde belirten esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c)   Genel kurul; yönetim kurulu başkanı veya onun yönetim kurulundan seçeceği bir üye tarafından açılır. Yoklama yapılır, çoğunluk olduğu anlaşılırsa toplantıyı yönetmek üzere açık olaya bir genel kurul başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter seçilir.

d) Toplantının yönetimi: Genel kurul başkanına aittir. Sekreter toplantı tutanağını tutar ve başkanla birlikte imza ederler. Genel kurulda gündeme konan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1 / 5'İ tarafından alınması zorunludur. Her üyenin toplantıda bir oy hakkı vardır.

e)   Toplantı salonunda bütün tutanak ve belgeler gereğinin yerine getirilmesi ve saklanması için (d) bendi gereğine göre hareket edilerek yeni yönetim kuruluna teslim edilir,

f)   Genel kurul toplantısında, yönetim kuruluna ve hasiyet divanına seçilenlerin kimlikleri ile kurullarda aldıkları görevleri tüzük tadillerini tamamı ve diğer kararların özetleri bir hafta içerisinde o yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

 

GENEL KURUL KARARININ DUYURULMASI:

 

Madde 16:   Genel kurulda alınan kararlar üyelere duyurulur, ancak tüzük tadilleri noksansız , olarak mahalli bir gazete de ilan olunur. Tüzük tadillerinin tamamı mahalli mülki amirine yazılı olarak bildirilir. Derneğin yayın organı varsa burada ayrıca yayınlanır.

 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 17:

1.        derneğin iki yıllık çalışma raporuyla denetçiler raporunu incelemek için hesaplarını tetkik etmek.

2.        Eski yönetim kurulunu ibra etmek.

3.        Eski yönetim kurulunca hazırlanan çalışma program tasarısını görüşerek karara bağlamak. Ayrıca hazırlanan bütçe teklifini görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.

4.        Yeni yönetim ve denetleme kurullarını seçmek.

5.        Haysiyet divanını seçmek, hasiyet divanının kararına baki itirazlarla onursal üye aidatlarının durumunu inceleyip karar vermek.

6.        Derneğin ana tüzüğünü değiştirmek.

7.        Derneğin yapacağı ticari mahiyet göstermeyen işlerini veya bunların tasfiyesini kararlaştırmak, tüzük amaçlarına göre yapılacak hisse veya krediler yada mal alıp vermede, kiralamada yönetim kuruluna yetki vermek.

8.        Gündemde yazılı olan veya sonradan üyeler tarafından istenecek diğer hususları görüşüp karar vermek. Yukarıda yazılı (f) fıkrasının görüşülmesi için 2/3 çoğunluğun bulunması ve mevcudun 2 / 3 çoğunluğu ile karar vermesi şarttır.

 

 

DERNEK YÖNETİM KURULU:

 

Madde 18:             Yönetim kurulu için 7 asil, 7 yedek üye genel kurulca gizli oyla ve iki yıl süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulunca seçilen asil üyeler, aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve sayman seçerler. Yönetim kurulundan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre davet olunurlar. Eşitlik halinde kura çekilir. 30 günde bir lüzumu halinde başkanın veya en az üç üyenin teklifi ve çoğunlukla toplanır. Kararları çoğunlukla alır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantılara özürsüz olarak üst üste 3 defa katılmayan müstafi sayılır. Ayrıca her dört ayda bir olağan, gerek görüldüğü takdirde genel yönetim kurulu çağrısı ile olağanüstü "Genişletilmiş Yönetim Kurul" toplantısı yapılır. Bu toplantıya denetim kurulu, haysiyet divanı katılır. Bu toplantıda alınan kararlar istişaridir.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 19:   Sağlayacağı imkanlar oranında dernek amaçlarını gerçekleştirmekle görevli bir yürütme organıdır. Bu organ;

a)   Danışma kurulunu teşkil eder, bu kurul çalışmasını kolaylaştırıcı tedbirler alır.

b) Dernek gelirlerini ve alacaklarını tahsil eder, derneğe yeni gelir kaynakları arar, derneğin kıymetli evrak demirbaş mefruşatı ile bütün taşınır malların saklanması, bunlara ait işlerin düzgün yapılmasını sağlar.

c)   Dernek adına satın alınacak, satılacak, kiralanacak, onarılacak, inşaatı yapılacak taşınmaz mallar hakkında karar verir ve uygular.

d) Tüzük gereğince üyelikten ayrılanlara, çıkarılanlar hakkında gerekli işleri yapar, onursal üye adlarını tespit ve kurultaya teklif eder.

e)   Üyeliğe kabul olmayanların ve üyelikten çıkarılanların (varsa) itiraz dilekçelerini ilk genel kurula sunar.

f)   Olağan genel kurulu Aralık ayında toplantıya çağırır.

g) Derneğin işlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için yardımcı kollar kurabilir, lokal açabilir, ücretli memur, müdür gibi personel çalıştırabilir ve bunların işine son verir. Derneğin kitap, gazete, Film, kartpostal ve broşür gibi yayınlarını yöneltir. Öğrenciler için yurtlar açar.

h) Derneğin yıllık bilançosunu ve çalışma raporunu olağan genel kurul toplantı tarihinden önce hazırlayıp 20 gün önce denetçilere verir. Danışma kurulu tavsiyelerini göz önüne alarak, yıllık çalışma programını hazırlar ve denetçilerin raporuyla birlikte genel kurula sunarlar.

k)   Derneğin her türlü evrak, mal ve kıymetli eşyalarını seçilen yeni yönetim kuruluna devir ve teslim eder.

i)    Üyelerine hukuki, tıbbi ve idare, rehberlik gibi sosyal yardımda bulunma yollarını arar ve sağlayacağı imkanları kullanır.

Madde 20:             Dalakçılıların iş bu ana tüzüğü ve bu tüzüğe bağlı çıkarmış yönetmenlikleri günün ihtiyaç şartlarına göre değiştirmek ve yapılacak bu değişiklikleri müteakip genel kurullarının onayından geçirmek, yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir.

 

DENETİM KURULU:

 

Madde 21:   Denetim kurulu sorumlulukları bakımından, yönetim kurulunun dahil olduğu usul ve kurallara bağlıdır. Derneğin her türlü denetim hakkına sahiptir. Derneğe zarar verebilecek hususların yönetim kurulu ve genel kurul dışında kimseye açamaz, öyle durumları tespit edilen denetim kurulu üyelerinin savunması alınarak istifaya davet edilir. Bu davete icabet etmeyenler genel kurul kararını beklemeden, yönetim kurulu kararıyla, denetim kurulu üyeliğinden uzaklaştırılır.

 

DENETİM KURULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 

Madde 22:   Denetim kurulu genel kurulca açık ve gizli oyla seçilen 3 kişiden teşekkül eder. Bu üyelerde aldıkları oy oranı sırasına asillerdir. Asillerden artan oy sırası ile 3 de yedek seçilmiş olur. Gerek yönetim, gerek denetim kurullarının seçim süresi iki yıldır. Her üye tekrar seçilme hakkına sahiptir.

 

DENETİM KURULU AŞAĞIDAKİ GÖREVLERDEN SORUMLUDUR:

 

Madde 23:    a)     Derneğin nakit ve aynı varlıklarının ve mali bünyesinden en az üç ayda bir denetim yaparak, gerek tüzük hükümleri ve gerekse muamelat bakımından gördükleri aksaklıkları yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek.

b)  Olağan ve olağanüstü genel kurullara, yönetim kurulu faaliyet raporu ile birlikte rapor sunmak.

c) Dernek üyeleri ile yönetim arasında vukuu bulabilecek şüphe ve zanların sebep olabileceği fesatlıkları önlemek. Birlik ve beraberliği sağlamada kendini görevli saymak.

d) Yönetim kurulunu yaptığı harcamaların, derneğin hedef ve prensiplerine ve her şeyden evvel bu tüzüğe uygun olup, olmadığını inceleyerek aksı bulduğu yanları yazılı olarak yönetim kuruluna ve denetim kuruluna bildirmek.

e) Denetim kurulu görebileceği bu tip aksaklıkları ve hataları yönetim kurulu ve genel kurul dışında hiç bir üyeye söylemez.

Madde 24: Derneğin feshi halinde mal varlıkları Milli Eğitim Vakfı'na bırakılacaktır.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

 

1- İsmail Kaya

2- Zekeriya Şahiner

3- Oğuz Köksal

4- Ekrem Ünsal

5- Haydar Tosun

6- Haydar Şahin

7- Saadet Özdemir

 

DERNEĞİN KURUCULARI:

 

Madde 25:             DAL-DER (Dalakçılılar Sosyal Yardımlaşma Köyde Altyapı ve Kamu Yararına Sosyal Tesisler Yapma (Park, Düğün Salonu vs.) Yaptırma ve Yaşatma Derneği) üyelerinden teşekkül eden aşağıda adı ve soyadları yazılı, adres ve imzaları bulunan üyelerdir.

 

 

Derneğin kurucuları            D.Yeri     D.Tarihi B.Adı     Adresi                   İmza            Tab

1.  İsmail kaya                       Mucur    1958        Hasan    Dalakçı Köyü                           T.C

2.  Zekeriya Şahiner             Mucur    1949        Recep     Dalakçı Köyü                           T.C

3.  Oğuz Köksal                    Mucur    1962        Ahmet    Dalakçı Köyü                            T.C

4.  Ekrem Ünsal                     Mucur    1942        Mustafa Dalakçı Köyü                            T.C

5.  Haydar Tosun                 Mucur    1952        Hasan    Dalakçı Köyü                              T.C

6.  Haydar Şahin                   Mucur    1941        Mahmut Dalakçı Köyü                            T.C

7.  Saadet Özdemir                Mucur    1947        Mustafa Dalakçı Köyü                           T.C

 

DEFTER VE KAYITLAR:

 

Madde 26:             Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1)            Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık aidatları bu deftere yazılır.

2)            Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararı tarih ve numarası ile bu deftere yazılır ve kararın altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3)            Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4)            Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıklarından sonra harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.

5)            Bütçe, Kesin Hesap Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere yazılır.

6)            Demirbaş Eşya Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere yazılır.

7)            Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek gelirlerinin toplantısında kullanılacak olan alındı belgeleri, en küçük olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kaydolunur. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 

Tüzüğü kitapçık olarak (Word file) indirmek için buraya tıklayın

 

DAL_DER Üyelik Formunu (word file) indirmek için buraya tıklayın

DAL-DER BAŞKANLIĞINA

Köyümüzde kurulmuş bulunan Dalakçılılar Sosyal Yardımlaşma Derneğine hiç kimsenin telkini olmadan kendi hür irademle üye olmak istiyorum. Tüzüğü okudum ve anladım. Tüzükde yer alan Yıllık üye aidatını ödemeyi ve Yönetim kurulunun alacağı kararla uymanyı ve uygulamayı kabul ediyorum.

 

 

 

Kimlik bilgilerim:

 

Adı:                 __________________________________________________________________

 

Soyadı: __________________________________________________________________

 

Doğum tarihi ve yeri: ________________       _________________________________________

 

Baba adı:         __________________________________________________________________

 

Anne adı:         __________________________________________________________________

 

İkametgah:       __________________________________________________________________

 

                        __________________________________________________________________

 

                        __________________________________________________________________

 

 

Hane no.:         __________________________________________________________________

 

 

Sayfa no.:         __________________________________________________________________

 

 

Cilt no.:            __________________________________________________________________

 

 

Telefon:            __________________________________________________________________

 

 

 

 

Gerekli işlemlerin yapılması ve üyelik konumumun bana bildirilmesini arz ederim.

 

 

Tarih:   ________________               İmza:    ________________                          

 

 

 

Anasayfa

Yenilik: 22.04.11